Pirkimo taisyklės

PIRKIMO TAISYKLĖS

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje "www.ramunesnameile.lt" taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios prekių pirkimo–pardavimo internetinėje parduotuvėje "www.ramunesnameile.lt" (toliau –Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir Ramunės Nameilė (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes (toliau - Prekės) Parduotuvėje.

1.2 Parduotuvės veikla vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.3 Pirkti Parduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.

2.  Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1 Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pasirinkęs Prekes ir suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo būdą ir jeigu reikia pristatymo adresą bei kitus duomenis, taip pat pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (t. y. jas akceptavęs – susipažinęs su Taisyklėmis ir pažymėjęs varnelę prie teiginio "Su prekių pirkimo-pardavimo interneto parduotuvėje www.ramunesnameile.lt taisyklėmis susipažinau ir sutinku"), paspaudžia mygtuką "Užsakyti".

2.2 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2 Pirkėjas gali pirkti Prekes Parduotuvėje bet kuriuo paros metu.

3.3 Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai raštu (nurodydamas norimas grąžinti Prekes ir Parduotuvėje suformuoto užsakymo arba Sąskaitos-faktūros numerį) Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo Prekių pardavimo dienos.

3.4 Prekių pirkimo-pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti 3.3. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu Prekės nebuvo sugadintos ar jų išvaizda iš esmės nepasikeitė. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą Prekę, negalima laikyti esminiais Prekės išvaizdos pakeitimais.

3.5 Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. Pirkėjo pareigos

4.1 Pirkėjas įsipareigoja registravimo formoje, ir jeigu reikia, įvedinėdamas pristatymo adresą bei kitus duomenis, pateikti teisingus asmens duomenis ir esant pasikeitimams, juos nedelsdamas atnaujinti.

4.2 Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją. Jeigu Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas laiko jį Pirkėju.

4.3 Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes, priimti arba atsiimti užsakytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4 Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija ar yra kitas esminis užsakymo neatitikimas. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas per 3 d. nuo gavimo dienos.

4.5 Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

5.1 Pardavėjas turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią informaciją, nurodytą Pirkėjo registracijos ir Prekių pristatymo adreso formose. Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys ir kiti su Pirkėju susiję duomenys gali būti naudojami tik šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, o tiesioginės rinkodaros tikslais, tik gavus Pirkėjo sutikimą.

5.2 Pardavėjas turi teisę be atskiro perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas kenkia arba bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui bei pažeidžia savo įsipareigojimus.

5.3 Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, bet tai neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės įvykdyti jau sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis.

5.4 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti Prekių kainas, keisti Prekių pristatymo kainas, keisti Prekių sąrašą, skelbti arba nutraukti akcijas, keisti akcijų sąlygas. Visi tokio pobūdžio pakeitimai galioja nuo jų atlikimo momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.

5.5 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu redaguoti, keisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.6 Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos

6.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

6.2 Pirkėjui pageidaujant, kad Prekės būtų pristatytos, Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6.3 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pateikti ar pristatyti užsakytų Prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę arba savo savybėmis panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba savo savybėmis panašią prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepateikimą ar nepristatymą.

6.4 Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7. Prekių kainos, apmokėjimo būdai ir terminai

7.1 Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos eurais.

7.2 Prekių kainos ir nuolaidos galioja tol, kol yra rodomos Parduotuvėje.

7.3 Prie kiekvienos prekės Techninės informacijos skiltyje yra nurodoma, ar Prekė yra gaminama pagal spec. užsakymą. Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą. Jei per šį terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už Prekes ir Prekių pristatymą ir/arba Pardavėjas negauna pinigų į savo banko atsiskaitomąją sąskaitą, Pardavėjas gali laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir turi teisę anuliuoti užsakymą.

7.4 Mokėjimai apdorojami:

UAB OPAY solution mokėjimų surinkimo platforma;

Stripe mokėjimų surinkimo platforma.

Atsiskaitymai galimi euro valiuta. 

7.5 Pirkėjas visada gali peržiūrėti savo padarytus užsakymus Parduotuvės skiltyje "Mano paskyra" skyrelyje "Mano užsakymai". Pirkėjas gali matyti savo užsakymą, kuriame nurodomas užsakymo numeris, pasirinktų Prekių kiekis ir kaina, galutinė suma "Iš viso:" (įskaitant ir mokesčius), kurią reikia sumokėti.

8. Prekių pristatymas

8.1 Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas gali pristatyti Prekes Pirkėjui Lietuvos Respublikos teritorijoje, Pirkėjo nurodytu paštomato pristatymo adresu. Prekių siuntimo išlaidos apskaičiuojamos atsiskaitant.

8.2 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui laikotarpyje, nurodytame prie pasirinktos Prekės ir jos kiekio. Prekių pristatymas vidutiniškai trunka 3-5 d.d. Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti 2-4 darbo dienas, palyginus su nurodytu prie Prekės termino. Tokiu atveju Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją apie Prekių pristatymo vėlavimą ir nurodyti vėlavimo priežastis.

8.3 Pardavėjas visais atvejais yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. 

9. Prekių kokybės garantija

9.1 Kiekvienos Prekės pagrindinės savybės, eksploatavimo ypatumai yra nurodomi prie Prekės esančiame informaciniame lape.

9.2 Prekėms suteikiamos garantijos, jeigu tokios taikomos, nurodytos prie kiekvienos Prekės aprašymo arba naudojimo instrukcijoje.

9.3 Jeigu Pardavėjas nesuteikia Prekėms daiktų kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

9.4 Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės perdavimo Pirkėjui (Sąskaitos-faktūros išrašymo) datos.

9.5 Pardavėjas neatsako už Prekių defektus, sugadinimą, pažeidimus, atsiradusius dėl to, kad Pirkėjas Prekes saugojo, eksploatavo ar kitaip naudojo, nesilaikydamas Prekės aprašymo arba naudojimo instrukcijos. Jeigu Prekės aprašymas arba naudojimo instrukcija pateikiamos keliomis kalbomis, reikia vadovautis ta, kuri pateikiama lietuvių kalba.

9.6 Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais skiriasi nuo realios Prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių.

9.7 Parduotuvėje parduodami keramikos gaminiai yra rankų darbo gaminiai, todėl jų forma, ornamentai, atspalviai ir jų intensyvumas gali skirtis nuo Parduotuvėje pateikto pavyzdžio. Parduotuvėje pateiktos gaminių nuotraukos yra tik bendro informacinio pobūdžio, ir tik bendrai atvaizduojančios pasirinktą produktą. Pirkėjas tai supranta ir dėl to nekels pretenzijų Pardavėjui.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1 Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais.

10.2 Prekės, kurių forma, spalva, dydis, modelis ar komplektiškumas netiko Pirkėjui, (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis) per 14 kalendorinių dienų nuo pardavimo dienos yra keičiamos analogiška preke, arba, jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai Pirkėjas gali grąžinti Prekę Pardavėjui savo sąskaita ir atgauti sumokėtus pinigus už Prekes (pinigai už Prekių pristatymą grąžinami nebus). Prekės keičiamos ar grąžinamos adresais, nurodytais kontaktuose.

10.3 Jeigu Pirkėjas atsisako Prekių pirkimo-pardavimo sutarties pagal 3.3. punktą, tai Pardavėjas privalo per penkiolika dienų nuo raštu gauto pranešimo, kad Pirkėjas atsisako sutarties, atsiimti Prekes ir grąžinti Pirkėjui už jas sumokėtus pinigus. Kilus ginčui dėl Prekės išvaizdos pasikeitimų ar sugadinimo (3.4. punktas), Pardavėjas kreipiasi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikia Prekes ekspertizei. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.

10.4 Pirkėjas užtikrina, kad grąžinamos/keičiamos Prekės nebuvo naudojamos, jos nesugadintos ir nepraradusios prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti Prekę, negalima laikyti esminiais Prekės išvaizdos pakeitimais.

10.5 Pardavėjas pasilieka sau teisę nepriimti grąžinamų prekių su mechaninių pažeidimų žymėmis, jeigu jos atsirado dėl pirkėjo kaltės, netinkamos priežiūros ar transportavimo.

10.6 Jeigu Pirkėjui pristatomos netinkamos kokybės Prekės ir prieš tai su Pirkėju nebuvo aptarti Prekių trūkumai, tai Prekių keitimą arba grąžinimą atlieka Pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo savo sąskaita. Jeigu Pirkėjo reikalavimu Prekės nekeičiamos, o grąžinamos, tai Pardavėjas grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtą sumą ir Prekių pristatymo išlaidas.

10.7 Prekės grąžinamos originalioje pakuotėje (su Prekės aprašymu ir/arba naudojimo instrukcija, jei buvo pateikta kartu su Preke). Grąžinant būtina pateikti originalius Prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus (Sąskaitą – faktūrą) ir užpildytą Prekių grąžinimo formą.

10.8 Grąžinant Prekes, už Prekių supakavimą ir sukomplektavimą atsako Pirkėjas. Jeigu Prekės nėra sukomplektuotos ar tinkamai supakuotos, Pardavėjas nepriima grąžinamų Prekių.

10.9 Gavus grąžinamą siuntą, atitinkančią grąžinimo sąlygas, pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 darbo dienų į raštiškame prašyme nurodytą sąskaitą.

11. Atsakomybė

11.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje, pristatymo adrese ir mokėjimo pavedime pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje ar pristatymo adrese ar mokėjimo pavedime pateiktų duomenų klaidingumo arba netikslumo. Pardavėjas nėra atsakingas už dėl to kilusius padarinius.

11.2 Jeigu Pirkėjas per Parduotuvėje esančias nuorodas patenka į bet kokius kitus interneto tinklalapius ar svetaines, Pardavėjas nėra atsakingas už tuose interneto tinklalapiuose ar svetainėse esančią informaciją ir vykdomą veiklą.

11.3 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.4 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

12. Informacijos siuntimas

12.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2 Pirkėjas visus pranešimus siunčia Pardavėjui elektroniniu paštu arba raštu Parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytais kontaktais. Pirkėjas taip pat gali užduoti klausimus, teirautis, išsakyti pageidavimus ar nusiskundimus Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. 

13. Baigiamosios nuostatos

13.1 Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2 Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, dėl šių Taisyklių ar pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Atnaujinta 2024.03.01